Release notes Portfolio v2.0

Modified on Tue, 08 Feb 2022 at 11:50 AM

Datum release: februari 2022


In deze tweede grote release van Portfolio zijn functionaliteiten toegevoegd rondom het beheren en organiseren van collecties, het uitbreiden van bewijsstukken met meerdere versies en bestanden, verbeteringen voor het verzamelen en geven van feedback en een aantal verbeteringen aan de user interface.


INHOUD


Collecties organiseren

Collecties ordenen

Collecties kunnen worden verplaatst middels drag-and-drop door de handle (6 puntjes) te verlepen met de muis. Daarnaast kunnen collecties worden verplaatst en via het opties-menu.

Waarde

Hiermee zijn studenten in staat de volgorde van collecties te bepalen om bijvoorbeeld een chronologie of andere relevante volgorde te kunnen weerspiegelen.


Collecties verbergen

Collecties kunnen worden verborgen. Verborgen collecties zijn alleen zichtbaar voor de eigenaar en niet zichtbaar voor bezoekers van een portfolio en worden niet meegenomen in een bevroren versie van een portfolio. Een verborgen collectie is herkenbaar aan een grijze kleur van de cirkel achter het mapje en een icoontje van een doorgestreept oog. Via het opties-menu van de collectie kan deze worden verbogen en weer getoond (zowel op de portfolio-pagina als op de collectie-pagina).

Waarde

Hiermee kan de student collecties die niet meer relevant zijn archiveren, zonder dat de inhoud verloren gaat. Daarnaast kan een student ook een collectie opbouwen als concept, zonder dat anderen dit al kunnen bekijken.


Secties

Collecties kunnen worden onderverdeeld in secties; een visuele laag om collecties te groeperen. Secties kunnen worden aangemaakt op de portfilo-pagina middels de knop '+ New section'. Door over een sectie heen te bewegen met de muis, kan de naam worden gewijzigd, de volgorde worden aangepast en een sectie worden verwijderd (mits deze geen collecties bevat). Collecties kunnen worden verplaatst naar een andere sectie middels het opties-menu van een collectie of in de header van een collectie-pagina.

Waarde

Middels secties kan de student collecties onderverdelen in betekenisvolle groepen. Secties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld semesters, onderwijsfases (bachelor/master, major/minor, onderwijs/stage), overkoepelende leerdoelen of soorten vaardigheden die door collecties worden vertegenwoordigd.


Bewijsstukken

Versies van bewijsstukken

Studenten kunnen nieuwe versies toevoegen aan een bewijsstuk. De feedback van elke versie is zichtbaar en is per thread gelabeld met het versienummer. Wanneer het bewijsstuk wordt bekeken, kan er gekozen worden welke versie wordt getoond. Ook kan de feedback worden gefilterd op alle feedback, of feedback van een specifieke versie. Elke versie kan bovendien worden voorzien van een (korte) toelichting.

Waarde

Dankzij deze functionaliteit wordt het iterative leerproces ondersteund. De student kan werkdocumenten en concepten delen op het portfolio en daar feedback op vragen. Naar aanleiding van de feedback kan de student vervolgens een nieuwere versie in hetzelfde bewijsstuk toevoegen. Bovendien is het hiermee voor bezoekers mogelijk om eenvoudig de groei of ontwikkeling die een student in zijn producten doormaakt inzichtelijk te krijgen.


Meerdere bestanden

Een bewijsstuk kan nu uit meerdere bestanden bestaan. Wanneer je een nieuw bewijsstuk upload of importeert vanuit Canvas, kun je meerdere bestanden tegelijk kiezen.


Waarde

Omdat een bewijsstuk kan bestaan uit meerdere bestanden die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn (bv. een product en bijbehorend procesverslag), kan dat nu in één en hetzelfde stuk bewijs geplaatst worden. Zo kan de geplaatste feedback over het geheel gaan.


Feedbackverzameling

Externen uitnodigen

Naast het uitnodigen van andere Canvas-gebruikers is het nu mogelijk om externen buiten Canvas uit te nodigen om een portfolio of collectie te bekijken en te voorzien van feedback. Externe gebruikers kunnen worden uitgenodigd met een e-mailadres en zij kunnen via een 2-factorauthenticatie inloggen. Bij het uitnodigen kan de student naast het e-mailadres ook de naam en de rol van de feedbackgever aangeven. Alle feedback van een externe is herkenbaar aan het logo van de organisatie waar de externe voor werkt. De student kan de toegang van een externe net als voor Canvas-gebruikers zelf beheren en intrekken. Het uitnodigen van een externen is mogelijk door in het dialoogvenster te klikken op 'Click here to invite external users' onder de zoekbalk voor Canvas-gebruikers. 


Waarde

Door ook studenten in staat te stellen feedback te vragen van mensen buiten het LMS, wordt ook vanuit de kant van de externe begeleiders en betrokkenen de waardevolle feedback authentiek verzameld.


Rollen

Gebruikers kunnen in hun profiel hun rol aangeven. Deze rol wordt gebruikt om de rol van de gebruiker bij feedback de duiden. De rol kan elk moment worden aangepast. Bij eerder gegeven feedback blijft de rol weergegeven zoals die stond ingesteld op het moment van het geven van de feedback. De rol wordt in eerste instantie gebaseerd op de hoogste rol die de gebruiker in Canvas heeft. Beschikbare rollen zijn: student, student coach (docent) en expert.


Waarde

Doordat de rol van de feedbackgever wordt weergegeven bij de feedback, is het duidelijk vanuit welke hoedanigheid een stuk feedback geplaatst is (bijvoorbeeld vanuit een peer of een expert).


Rich Text Editor

Het is nu mogelijk om tekst in feedback op te maken. Veelgebruikte opties als vetgedrukt, cursief, onderstreept en lijsten worden ondersteund. Daarnaast is het mogelijk om teksten te quoten en hyperlinks te plaatsen.


Waarde

Door het opmaken van feedback kan deze beter worden gestructureerd en kan feedback duidelijker worden gecommuniceerd. Daarnaast kan middels het quoten van teksten specifieker worden gereageerd op een (deel) van een eerder bericht of een passage uit het bewijsstuk.


Bijlagen bij feedback

Het is mogelijk om bij opmerkingen (feedback) bijlagen toe te voegen. Onder een nieuwe opmerking kunnen één of meerdere bestanden worden geüpload.


Waarde

Hierdoor kan er eenvoudig een document worden uitgewisseld om feedback uitgebreider te kunnen duiden.User interface, bugfixes en privacyverbeteringen

Naast de bovengenoemde functionaliteiten zijn er ook een aantal verbeteringen doorgevoerd aan de user interface en de privacy:

 • Nederlandse vertaling
  Wanneer de gebruiker in zijn eigen instellingen van Canvas de taal heeft ingesteld op Nederlands, zal Portfolio ook in het Nederlands worden getoond.
 • Standaard beperkte toegangstijd
  De periode dat een genodigde toegang heeft tot een portfolio of collectie is standaard beperkt tot het einde van het collegejaar. Ook kan een kortere periode gekozen worden. Op die manier kan je jezelf verzekeren dat anderen niet onnodig lang toegang hebben tot je portfolio en wordt voorkomen dat een gebruiker vergeet dat er nog toegang wordt verleend die niet meer wenselijk is. De toegangsduur kan op elk moment worden verlengd.
 • Zoekfunctie in gedeelde porfolio's en collecties
  In het onderdeel 'shared with me' kan de gebruiker nu zoeken in de lijst van items die met hem zijn gedeeld.
 • Naamgeving van bevroren versies
  Bevroren versies kunnen nu in plaats van een volgnummer ook worden voorzien van een naam, waardoor deze voor de eigenaar gemakkelijker te herkennen zijn, bijvoorbeeld tijdens het inleverproces.
 • Downloaden van bewijsstukken
  Bewijsstukken die in een voorvertoning (preview) worden weergegeven kunnen nu ook worden gedownload. Hierdoor is het mogelijk om een bewijsstuk zoals een Word- of PDF-document te downloaden en in Word of Acrobat te voorzien van annotaties en suggesties en deze als bijlage van een opmerking/feedback terug te geven aan de eigenaar van het portfolio.
 • Ongedaan maken in text editor mogelijk
  Het is nu mogelijk om in de text editor wijzigingen ongedaan te maken middels de sneltoetsen CRTL+Z (undo) en CTRL+SHIFT+Z (redo).
 • Verspringen/herladen van de content in de document preview verholpen
  Producten (bewijsstukken) die worden getoond in de preview worden niet meer herladen bij het terug focussen op het scherm, dit zorgde er voorheen voor dat het beoordelen of geven van feedback werd verstoord omdat door het herladen van het bestand, de scrollpositie niet werd onthouden.
 • Tonen van eerdere Canvas-submissies
  Het is nu mogelijk om eerdere submissies van Canvas assignments te bekijken in Portfolio, waar voorheen alleen de laatste zichtbaar was.


Was this article helpful?

That’s Great!

Thank you for your feedback

Sorry! We couldn't be helpful

Thank you for your feedback

Let us know how can we improve this article!

Select atleast one of the reasons

Feedback sent

We appreciate your effort and will try to fix the article